Kaderledenstudie 2015
Bij elke nieuwe editie biedt de Kaderledenstudie een aantal innovaties en verbeteringen aan, rekening houden met de noden en evoluties binnen de markt.

Dit is bij de editie 2015 niet anders:

  • Het strategisch luik, voorafgaand aan de tactische media-informatie, werd verder uitgebreid met een aantal vragen omtrent het bezit van devices (laptop, smartphone, tablet, smart tv, …) en de frequentie waarmee kaderleden deze devices gebruiken om verschillende mediatypes te raadplegen.
  • Binnen het tactische media-luik werd het concept brand (integratie van papieren versie + digitale versie + website), dat geïntroduceerd werd in de editie 2012, verder ontwikkeld. In de huidige editie worden voor alle perstitels zowel de papieren versie als de digitale editie (pdf / app) bevraagd. Voor dag- en weekbladen, en bepaalde andere titels, wordt ook de website mee opgenomen.
  • Voor het eerst worden ook de zaterdagedities van de dagbladen opgenomen in de studie.
  • Inspelend op het groeiend belang van sociale media, wordt dieper ingegaan op het gebruik van sociale media door het kaderlid en het nut ervan bij het uitoefenen van zijn/haar beroep. Deze vragenbatterij maakte het mogelijk om de kaderleden te groeperen in verschillende ‘Social Online Media segmenten’ al naargelang hun gebruiksintensiteit en betrokkenheid.
  • Daarnaast introduceren we een aantal vragen rond Word of Mouth, om kaderleden te kunnen indelen volgens de mate waarin ze communiceren of ‘buzz’ creëren rond een aantal productcategorieën.
  • Tenslotte focussen we in deze editie op de attitude van kaderleden ten opzichte van innovatie, om de early adopters en kaderleden te kunnen identificeren die openstaan voor verandering.