Deelname en Gebruiksvoorwaarden
Voorwaarden voor het gebruik van het onderzoek

De klant krijgt toegang tot de gegevens van het onderzoek onder de volgende voorwaarden:

 1. De klant verbindt zich ertoe om het principe te eerbiedigen dat het onderzoek niet kan worden gebruikt voor media waarvoor niet werd ingeschreven. Hij verbindt zich er dus toe om de cijfers uitsluitend te gebruiken voor de titels waarvoor hij heeft ingeschreven, met uitsluiting van ieder ander medium en dit zowel van de media van de geschreven pers, als de radio, de tv, het internet en alle andere media die niet hebben ingeschreven voor het onderzoek, zowel de bestaande als de toekomstige. Deze uitsluiting heeft betrekking op alle communicatietechnieken, zowel reclame, directe marketing, communicatie via evenementen, business-to-business of one-to-one-communicatie of eender welke andere techniek die verschilt van de media van de inschrijver.
 2. De klant verbindt zich ertoe om bij de verspreiding van de gegevens die voortkomen uit het onderzoek volgende voorwaarden inzake de verspreiding in acht te nemen:
  - Ieder privaat of publiek gebruik van het onderzoek door ieder medium, publiciteitsregie of welke communicatie-instantie dan ook, die niet heeft ingeschreven voor het onderzoek, is verboden;
  - De inschrijver mag geen enkel gegeven verstrekken aan uitgevers, media of publiciteitsregies die niet hebben ingeschreven voor het onderzoek. Dit verbod geldt voor alle ondernemingen die actief zijn in de verkoop van publiciteitsruimte in België of in het buitenland, wat ook het betrokken medium is (pers, tv, radio, affichage, cinema, internet of enig ander bestaand of toekomstig medium). Dit verbod geldt voor iedere onderneming die rechtstreeks eigenaar is van enig medium. Dit verbod heeft betrekking op alle overdrachten van gegevens, zowel met het oog op het uitvoeren van een enkele bewerking als met het oog op het installeren van de gegevens van het onderzoek op een geïnformatiseerde werkpost die is uitgerust met software van mediaplanning. Dit verbod geldt voor ieder medium of iedere publiciteitsregie die niet heeft ingeschreven voor het onderzoek, zelfs indien dit medium of deze regie niet in concurrentie lijken te zijn met de inschrijvers voor het onderzoek.
  - In de sector van de media kunnen alleen de ondernemingen die hebben ingeschreven voor het onderzoek (zie de als bijlage gevoegde lijst) de gegevens ontvangen die het onderzoek oplevert.
  - De publiciteitsagentschappen en de mediacentrales kunnen het onderzoek gebruiken voor iedere analyse en vertrouwelijke aanbeveling ten behoeve van hun klanten, met uitsluiting van ieder medium of regie die niet hebben ingeschreven voor het onderzoek.
  - Iedere adverteerder, met uitsluiting van ieder medium of publiciteitsregie die niet hebben ingeschreven, kan het onderzoek gebruiken voor eigen doeleinden.
  - Ingeval de klant de gegevens zou gebruiken ten behoeve van een medium of een publiciteitsregie die niet hebben ingeschreven, kan de operator van rechtswege de levering van de bewerkingen van mediaplanning stopzetten, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 3. Eerbiediging van de embargotermijn
  - De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd aan de klanten vóór elke publieke presentatie of verspreiding. De klanten verbinden zich ertoe om de embargotermijn te respecteren die wordt ingesteld tussen de interne presentatie van de resultaten aan de inschrijvers en de publieke presentatie of verspreiding.
  - Gedurende de termijn van het embargo mag geen enkel gegeven en geen enkele mededeling, in welke vorm ook, worden verspreid buiten de onderneming van de inschrijvers, en in het bijzonder niet aan de publiciteitsmarkt. Dit verbod geldt voor ieder gegeven of iedere informatie betreffende het onderzoek in om het even welke vorm, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of in enige andere vorm. Dit verbod betreft in het bijzonder (maar niet uitsluitend) iedere informatie aangaande het publiek van de media. De inschrijver heeft evenwel het recht om de resultaten van het onderzoek mee te delen aan de verantwoordelijken van de media met betrekking tot dewelke hij heeft ingeschreven voor het onderzoek. In dat geval neemt hij de verantwoordelijkheid op zich voor de eerbiediging van de embargotermijn door de personen aan wie hij deze resultaten heeft meegedeeld.

 

Exploitatie van de resultaten

PDF-document

 • De klant ontvangt een digitaal bestand in de vorm van een of meer documenten in PDF-formaat met daarop een synthese van de resultaten betreffende de diverse media die het voorwerp vormden van het onderzoek.

Mediaplanningsoftware

 • Mediaplanningsoftware: de operator verleent toestemming aan de diverse uitgevers van mediaplanningsoftware in België om de ruwe resultaatgegevens te exploiteren, op voorwaarde dat deze uitgevers van de mediaplanningsoftware zich ertoe verbinden de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden respecteren.
 • De uitgevers van mediaplanningsoftware kunnen geen betaling vorderen voor de toegang tot de gegevens van het onderzoek. Zij kunnen alleen betaling vragen voor een gebruikslicentie voor hun software en de diensten die daaraan verbonden zijn (onderhoud, assistentie, vorming, enz.).
 • De operator verleent toestemming aan de uitgevers van mediaplanningsoftware om gegevens aan de klant te verstrekken, op voorwaarde dat deze klant de voorwaarden van deze overeenkomst respecteert. Ingeval van niet-betaling of gebruik van de gegevens ten behoeve van media of titels waarvoor niet is ingeschreven, kan de operator van rechtswege deze toestemming intrekken en vragen aan de uitgevers van mediaplanningsoftware die de resultaatgegevens van het onderzoek exploiteren om iedere levering aan de in gebreke blijvende klanten stop te zetten.
 • De operator heeft geen enkele verbintenis met betrekking tot de mediaplanningsoftware.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 • Ingeval van een geschil met betrekking tot deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.